ΘΕΜΑ: «Εκμάθηση σκακιού σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Σχετ.: Το με αριθμ. ΚΠ 156407/Γ1/30-9-2014 Υ.ΠΑΙ.Θ. έγγραφο.

Σε απάντηση της με αριθμ Κ.Π. 120350/Γ1/29-07-2014 Υ.ΠΑΙ.Θ αίτησής σας και λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθμ 55/15-09-2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. σας γνωρίζουμε ότι:

•   Όπως προβλέπεται από την με αριθμ. ΚΠ 63859/Γ1/25-4-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ η ένταξη του σκακιού ως δημιουργική/παιδαγωγική δραστηριότητα, εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης στην Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξη, με μια (1) ώρα την εβδομάδα, σε τρίμηνους κύκλους, με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Σχολικού Συμβούλου και τηρώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις, με έμφαση στη μορφωτική πολιτιστική και κοινωνική αξία του σκακιού, στην προώθηση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Το άλλο πλαίσιο εφαρμογής αφορά τους Ομίλους Αριστείας (Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία) και τα προγράμματα της προαιρετικής ζώνης 14:00-17:00 (ολοήμερα δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.).

•   Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις η συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και αφορά στη διερεύνηση και ανάπτυξη των ιδιαίτερων κλίσεων και δεξιοτήτων τους.

•   Η δράση δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση είτε του σχολείου είτε των γονέων και κατ’επέκταση των μαθητών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμαστε θετικά για την παιδαγωγική καταλληλότητα των βιβλίων

  • Ο Ζατρίκης στο σκακιστικό δάσος (Βιβλίο μαθητή Α’
  • Ο Ζατρίκης στο σκακιστικό δάσος (Βιβλίο μαθητή Β’)
  • Ο Ζατρίκης στο σκακιστικό δάσος (Βιβλίο ασκήσεων)
  • Ο Ζατρίκης στο σκακιστικό δάσος (Βιβλίο δασκάλου)

και εγκρίνουμε τη συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 2014-15.