Σύμφωνα με τη με αριθμ 55/15-09-2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. σας γνωρίζουμε ότι η Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης έχει λάβει έγκριση για τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος της εκμάθησης σκακιού σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τηνΈνωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης, κατόπιν δωρεάς του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού από το Ίδρυμα ¨Σταύρος Νιάρχος¨, σε όσα σχολεία ανά την Ελλάδα επιθυμούν οι δάσκαλοι να κάνουν μαθήματα σκακιού. Για το σκοπό αυτό αναφέρεται η δυνατότητα χορήγησης του εγκεκριμένου, από την ανωτέρω πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εκπαιδευτικού υλικού (3 βιβλία μαθητών, 1 βιβλίο δασκάλου) δωρεάν στους ενδιαφερόμενους.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σημειώνεται ότι σύμφωνα με την με αριθμ. ΚΠ 63859/Γ1/25-4-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ η ένταξη του σκακιού ως δημιουργική/παιδαγωγική δραστηριότητα, εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης στην Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξη, με μια (1) ώρα την εβδομάδα, σε τρίμηνους κύκλους, με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Σχολικού Συμβούλου και τηρώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις, με έμφαση στη μορφωτική πολιτιστική και κοινωνική αξία του σκακιού, στην προώθηση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Το άλλο πλαίσιο εφαρμογής αφορά τους Ομίλους Αριστείας (Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία) και τα προγράμματα της προαιρετικής ζώνης – Ολοήμερο Πρόγραμμα (ολοήμερα δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.). Στις δυο παραπάνω περιπτώσεις η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και αφορά στη διερεύνηση και ανάπτυξη των ιδιαίτερων κλίσεων και δεξιοτήτων τους. Τέλος επισημαίνεται ότι η δράση δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση είτε του σχολείου είτε των γονέων και κατ’ επέκταση των μαθητών.

Για περισσότερες πληφοροφορίες επικοινωνήστε μέσω email με τους κύριους Αντωνιάδη και Μαστοβασίλη